Lim Tower, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

04-04-2023
Lim Tower, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh