(EN) Dutch firm BESI to foray at SHTP in Ho Chi Minh City

31-10-2023
https://onehubsaigon.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/word-image-981-1-2.jpeg

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).